Kriterijumi za određivanje visine eko takse

Kriterijumi za određivanje negativnog stepena uticaja na životnu sredinu utvrđuju se u okviru delatnosti koja se obavlja i na osnovu koje se plaća naknada. Prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu, delatnosti delimo na one koje imaju :

 •  Veliki uticaj na životnu sredinu
 • Srednji uticaj na životnu sredinu
 • Mali uticaj na životnu sredinu.

U slučaju da pravo lice ili preduzetnik obavlja poslovnu delatnost na više jedinica lokalne samouprave, eko taksa se obračunava tako što se ukupan iznos obračunate takse deli sa ukupnim brojem jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavalja pretežnu delatnost.

Iznosi eko takse prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu

Iznos eko takse za pravna lica i preduzetnike čija aktivnost u okviru delatnosti ima veliki negativan uticaj na životnu sredinu :

 • Velika pravna lica 2.000.000,00 dinara
 • Srednja pravna lica 500.000,00 dinara
 • Mala pravna lica 200.000,00 dinara
 • Mikro pravna lica i preduzetnici 20.000,00 dinara.

Iznos eko takse za pravna lica i preduzetnike čija aktivnost u okviru delatnosti  ima srednji negativan uticaj na životnu sredinu iznosi :

 • Velika pravna lica 1.000.000,00 dinara
 • Srednja pravna lica 250.000,00 dinara
 • Mala pravna lica 100.000,00 dinara
 • Mikro pravna lica i preduzetnici 10.000,00 dinara.

Iznos eko takse za pravna lica i preduzetnike čija aktivnost u okviru delatnosti ima mali negativan uticaj na životnu sredinu iznosi :

 • Velika pravna lica 500.000,00 dinara
 • Srednja pravna lica 125.000,oo dinara
 • Mala pravna lica 50.000,00 dinara
 • Mikro pravna lica i preduzetnici 5.000,00 dinara.

Koje delatnosti nisu u obavezi da plaćaju eko taksu?

 1. Pravno lice, odnosno preduzetnik koji kao pretežnu delatnost obavlja neku od delatnosti koje nisu propisane uredbom kao delatnost od uticaja za životnu sredinu.
 2. Registrovano poljoprivredno gazdinstvo.
 3. Fizičko lice koje je obaveznik PDV-a.
 4. Neaktivna pravna lica.
 5. Preduzetnik koji je registrovao prekid obavljanja delatnosti.
 6. Korisnici budžetskih stredstava, stambene zajednice, organizacije obaveznog socijalnog obrazovanja.
 7. Crkve i verske zajednice

Pored toga, pojedine delatnosti nisu razvrstane u Uredbi o uticaju na životnu sredinu, pa lica koja ostvaruju prihode od ovih delatnosti nisu u obavezi da podnose prijavu, ali opšti savet je da se konsultuju sa svojom lokalnom samoupravom.

Podnošenje prijave za eko taksu

Kako bi podneli prijavu za eko taksu, potrebno je popuniti Obrazac 1. Prijava može da se podnese na dva načina.

Prvi je online preko portala Lokalne poreske administracije- LPA, gde će vam biti potreban elektronski potpis, kako biste pristupili portalu i podneli prijavu.

Drugi način je ručno popunjavanje obrasca. Potipisan i popunjen obrazac predaje se jedinici lokalne samouprave ili online. Na osnovu predate prijave donosi se rešenje po kojem se plaća eko taksa.

Rok za podnošenje prijave je 31.07. za svaku godinu za koju se podnosi prijava. Rešenje se dobija poštom, bez obzira na način na koji je prijava predata.

Šta se dešava ako prijavu niste podneli do propisanog roka?

U skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, za nepoštovanje ove zakonske obaveze, predviđena je novčana kazna od 10.000 do čak 2 miliona dinara. Državni organ će pre naplate kazne poslati podsetnik i upozorenje privredniku da izmiri svoju zakonsku obavezu.

Na koji način se vrši plaćanje eko takse?

Plaćanje naknade vrši se na osnovu rešenja koje izdaje lokalna samouprava. Iznos eko takse određen je na godišnjem nivou i može se isplaćivati na 12 mesečnih rata. Ukoliko se plaćanje vrši u ratama, rok za plaćanje akontacija je do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije o eko taksi budite slobodno da nas kontaktirate kroz konsultacije.

Prijavite se na newsletter.

Budite u toku sa vestima u vezi računovodstva, poreza, vođenja biznisa i još mnogo drugih tema.

Besplatne konsultacije.

Nazovite nas na 021/63-20-483

Nazovite nas na
021/63-20-483

Početak poslovanja može biti pun izazova i pitanja.