Početak primene Zakona o elektronskom fakturisanju

U proteklih nekoliko godina, elektronske fakture (e-fakture) jedna su od aktuelnijih tema. Zakon o elektronskom fakturisanju stupio je na snagu još 2021 godine. Po zakonu je predviđeno uvođenje obaveznog izdavanja i primanja e-faktura po etapama :

od 01.05.2022. javni sektor ima obavezu izdavanja e-faktura ka javnom sektoru, kao i obavezu evidentiranja PDV-a kroz sistem elektronskih faktura.
od 01.05.2022. privatni sektor ima obavezu da izda e-fakturu ka javnom sektoru preko sistema elektronskih faktura.
od 01.07.2022. javni sektor je u obavezi da izda e-fakture ka privatnom sektoru.
od 01.01.2023. počinje obaveza izdavanja e-faktura između subjekta privatnog sektora koji su obveznici PDV-a kao i dobrovoljni korisnici sistema elektronskih faktura.

Zakon je sa sobom doneo dosta novina koje je u praksi potrebno ispratiti. Novi sistem fakturisanja sa jedne strane podstakao je digitalnu transformaciju i pružio olakšice, dok je sa druge strane povećao kontrolu naplate poreza.

Obavezni elementi e-fakture

• poslovno ime, adresa, PIB i matični broj izdavaoca fakture
• poslovni račun izdavaoca elektronske fakture
• poslovno ime, adresa, PIB i matični broj primaoca elektronske fakture
• poslovni račun primaoca elektronske fakture
• datum isporuke dobara, odnosno pružanja usluga ili avansne naplate
• iznos avansnih plaćanja ukoliko postoje
• instrukcije za plaćanje
• podatke o visini i količini isporučenih dobara ili vrste i obim izvršenih usluga
• iznos osnovice za PDV
• poreska stopa PDV-a
• iznos PDV-a koji je obračunat kao osnovica
• ukupan iznos e-fakture
• napomena o odredbi zakona kojim se uređuje PDV na osnovu koje nije obračunat PDV.

Šta je sistem elektronskih faktura (SEF)?

SEF je program, odnosno informatičko-tehnološko rešenje kreirano od strane Ministarstva finansija, preko kojeg se vrši slanje, prijem, evidentiranje, obrada i čuvanje elektronskih faktura. SEF se sastoji od dve osnovne funkcije odnosno obaveze.

Prva je upravljanje e-fakturama, odnosno izdavanje/slanje, primanje, čuvanje i prihvatanje/odbijanje.
Druga je evidentiranje PDV-a od strane poreskih dužnika u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Za koga je SEF obavezan?

Sistem e-faktura obavezan je za firme javnog i privatnog sektora koji su u sistemu PDV-a.
Dobrovoljni korisnik SEF-a je svaki subjekt koji nije obavezan da koristi SEF po zakonu, ali se dobrovoljno opredelio za korišćenje. Ukoliko se odluči na korišćenje SEF-a u obavezi je da ga koristi celu tekuću i narednu kalendarsku godinu. Dobrovoljni korisnik je po zakonu obveznik koji plaća porez na prihod od samostalne delatnosti po zakonu koji uređuje porez na dohodak građana i obveznik poreza na dobit pravnih lica po zakonu koji uređuje porez na dobit pravnih lica.

Kazne za neevidentiranje ili pogrešno upravljanje e- fakturama u SEF-u

Zakon o elektronskom fakturisanju propisiuje kazne za povredu obaveza izdavanja, prijema i čuvanja elektronskih faktura, kao i za korišćenje elektronskih podataka u svrhe koje nisu propisanje zakonom.
Raspon kazni je od 500.000 – 2.000.000 din, a može se kazniti pravno lice –subjekat privatnog ili javnog sektora, preduzetnik, informacioni posrednik, kao i odgovorna lica u pravnim licima. Kaznene odredbe propisane su u članovima 18-21 Zakona o elektronskom poslovanju.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije o e-fakturama budite slobodno da nas kontaktirate kroz konsultacije.

Prijavite se na newsletter.

Budite u toku sa vestima u vezi računovodstva, poreza, vođenja biznisa i još mnogo drugih tema.

Besplatne konsultacije.

Nazovite nas na 021/63-20-483

Nazovite nas na
021/63-20-483

Početak poslovanja može biti pun izazova i pitanja.