Poreska prijava za EKO TAKSU podnosi se do 31.07. za tekuću godinu.