Osnivanje preduzeća

Osnivanje preduzeća

Osnivanje preduzeća, bez obzira da li se radi o preduzetnicima, privrednim društvima ili udruženju građana ume da bude mukotrpan posao. Sama dokumentacija koja Vam je potrebna za osnivanje ponekad ume da bude izuzetno obimna, a obaveza prijavljivanja na APR je samo početak posla. Kako ne biste gubili vreme na sve to, već da biste mogli da se koncentrišete na organizovanje poslovanja koje je na samom početku, knjigovodstvena agencija Libero-NS obavlja sve poslove potrebne za osnivanje firme umesto Vas.

Ono obuhvata:

 • sakupljanje potrebne dokumentacije za osnivanje preduzeća – ova dokumentacija ume da bude obimna posebno kada je u pitanju osnivanje privrednih društava i osnivanje udruženja građana
 • plaćanje potrebnih taksi za osnivanje preduzeća (za APR i Republički zavod za statistiku)
 • podnošenje zahteva za registraciju osnivanja preduzeća u APR-u (Agenciji za privredne registre)
 • podnošenje zahteva za određivanje matičnog broja Republičkom zavodu za statistiku
 • sređivanje potrebne dokumentacije i odlazak u banku radi otvaranja tekućeg računa za firmu
 • odlazak u poresku upravu

Osnivanje preduzeća ne mora da bude ni malo stresan posao. Na Vama je da nam dostavite osnovne neophodne podatke, a knjigovodstvena agencija Libero-NS će obaviti sve ostalo.

 

Knjigovodstvene usluge za privredna društva

Knjigovodstvene usluge za privredna društva

Za privredna društva je obavezno vođenje knjiga putem dvojnog knjigovodstva. Postoji niz dokumentacije, izveštaja i obračuna od kojih će Vas, obzirom da se ne bavite knjigovodstvom, sigurno zaboleti glava. Knjigovodstvena agencija Libero-NS je tu za Vas, kako biste mogli da se okrenete svom biznisu i razmišljate čiste glave. Mi ćemo se postarati sve Vaše knjige budu u savršenom redu.

U knjigovodstvene usluge za privredna društva koje nudi naša knjigovodstvena agencija spadaju:

 • izrada kalkulacija za maloprodaje i veleprodaje
 • knjiženje kalkulacije maloprodaje i veleprodaje u finansijskom knjigovodstvu
 • izrada dnevnika – poslovne promene zabeležene hronološkim redosledom koje se kasnije prenose u knjigu dužnika, knjigu poverilaca i knjigu blagajne)
 • izrada glavne knjige – glavna knjiga beleži sve promene na svim postojećim računima (kontima)
 • izrada KEPU knjige – KEPU knjiga je knjiga evidencije prometa i usluga
 • izrada KPR knjige – knjiga primljenih računa, odnosno faktura
 • izrada KIR knjige – knjiga izdatih računa, odnosno faktura
 • evidencija promena u blagajni
 • obračun PDV-a odnosno poreza na dodatu vrednost koji Vas očekuje svakog meseca
 • obračun zarada i doprinosa za zaposlene
 • obračun naknada po ugovorima o delu i drugim ugovorima
 • popis, obračun poreske i računovodstvene amortizacije i vrednovanje osnovnih sredstava
 • izrada završnog računa (godišnji finansijski izveštaj koji obuhvata bilans stanja, bilans uspeha, statistički izveštaj, izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o tokovima gotovine, poreski bilans, obračun poreske i neporeske amortizacije, poreska prijava APD/PDP)
 • izrada periodičnih izveštaja
 • priprema izveštaja i dokumentacije za dobijanje kredita ili učešće na tenderima javnih nabavki
 • vađenje potvrde o izmirenim poreskim dugovanjima
 • izrada M4 obrasca koji se koristi prilikom prijave podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknadne zarade, odnosno osnovice osiguranja, te visine doprinosa za uplaćenog osiguranika
 • prijava i odjava radnika – elektronskim putem
 • overa zdravstvene knjižice
 • izrada i predaja PB-PDP obrasca

Ukoliko je Vaša firma takva da postoje zahtevi za posebnim izveštajima i uslugama, nudimo Vam mogućnost saradnje i svaku vrstu dogovora.

Kako bi knjigovodstvene usluge koje obavljamo bile pouzdane i ažurne, oni moraju da imaju svu neophodnu dokumentaciju. Stoga, potrebno je da nam redovno dostavljate sve informacije o nastalim finansijskim promenama za period koji se knjiži. Tu spadaju ugovori, ulazne fakture, izlazne fakture, izvodi banaka,  nivelacije cena, popisi itd.

Finansijsko savetovanje

Kvalitetne poslovne odluke i adekvatni poslovni potezi sprovedeni u pravom momentu mogu umnogome da utiču na Vaše poslovanje. Da biste doneli takve odluke, nećete se voditi nasumičnim dobrim osećajem da je nešto prava investicija. One moraju biti rezultat pregleda finansijskih analiza i dugotrajnog promišljanja. Stoga, u tom procesu će Vam biti potrebni finansijski izveštaji i analize. Knjigovodstvena agencija Libero-NS pruža Vam finansijsko savetovanje uz podrobne finansijske analize.

Sve bitne informacije koje će Vam pomoći u finansijskom odlučivanju dobijamo na osnovu analiza dokumenata Vašeg poslovanja (materijalni troškovi, ulazne fakture, izlazne fakture…). Na osnovu njih obavljamo potrebne analize kroz parametre kao što su finansijski bilansi i izveštaji.

Za Vas, mi obavljamo sledeće vrste finansijskih analiza:

 • izrada biznis plana i studije izvodljivosti
 • procena i analiza likvidnosti i solventnosti preduzeća prilikom koji se koristi NOK analiza, odnosno analiza neto obrtnog kapitala
 • procena boniteta Vaših kupaca
 • racio analiza preduzeća radi poređenja performansi kompanija koje posluju u istom ili srodnom sektoru
 • analiza profitabilnosti preduzeća
 • analiza kratkoročnih i dugoročnih plasmana preduzeća

Kvalitetne odluke u pogledu investicija i finansija vrlo često su ključ uspeha. Njih je nemoguće doneti bez podrobne analize. Finansijsko savetovanje koje Vam nudi knjigovodstvena agencija Libero-NS obuhvata detaljnu analizu poslovanja na osnovu koje se na kraju donose zaključci.

Poresko savetovanje

U uslovima poslovanja kakvi su u Srbiji, od velike je važnosti kako ćete rasporediti svoja sredstva. Ponekad postoje načini da se iznos poreza koji je Vaša firma obavezna da plati svede na minimum, te na taj način prerasporedite ostatak sredstava na druga mesta. Zbog toga je bitno pravovremeno i na pravi način sastaviti poresku strategiju kojom ćete pravilno i optimalno isplanirati svoje poreske obaveze i na taj način smanjiti rizik. Mi smo tu da Vam pomognemo u toj nameri.

Poresko savetovanje koje pruža knjigovodstvena agencija Libero-NS tiče se obučavanja i informisanja direktora firmi ili zaduženih osoba o svemu što se tiče poreza. Ono obuhvata informisanje o izmenama u zakonima, davanje saveta o poreskim obavezama, prijavama, olakšicama, vrstama poreza, poreskim kaznama i  prekršajima itd.

Poresko savetovanje – opšte usluge obuke i informisanja klijenata

Opšte usluge koje čine poresko savetovanje, a koje Vam mogu pružiti knjigovođe naše knjigovodstvene agencije čine:

 • Obuka i informisanje klijenata o izmena u poreskim zakonima i uredbama
 • Saveti o primeni novonastalih međunarodnih računovodstvenih standarda vezanih za poreze
 • Davanje saveta o svim poreskim pitanjima, poreskim obavezama, poreskim olakšicama i poreskim prijavama
 • Poresko savetovanje kroz analizu i rešavanje poreskih problema

Pored opštih usluga, mi pružamo i poresko savetovanje u vezi sa direktnim oporezivanjem (porez na dohodak, porez na dobit, porez na imovinu itd.) i indirektnim oporezivanjem (PDV). Pratimo usaglašenost Vaše firme sa zakonima Republike Srbije, pružamo savete o mogućom poreskim olakšicama, pružamo stručnu pomoć prilikom sastavljanja poreskih obrazaca, pri čemu se posebno misli na poreski bilans, a ukoliko se tako dogovorimo, mi samostalno obavljamo sastavljanje poreskog bilansa.

Pružamo poresko savetovanje iz oblasti primene zakonske regulative u vezi sa PDV-om i akcizama, nalazimo moguće opcije prilikom izvršenja poreskih obaveza klijenta po pitanju PDV-a i detaljno ih razmatramo, kontrolišemo podatke iz mesečnih prijava PDV-a, savetujemo Vas u vezi sa oporezivanjem transakcija, pomažemo u sastavljanju prigovora na zapisnike poreskih inspektora i žalbi na rešenja poreskih organa itd.

Knjigovodstvene usluge za preduzetnike

Knjigovodstvene usluge za preduzetnike

Preduzetnik  ste, što znači da svi morate u potpunosti da se koncentrišete na svoj posao kako biste ostvarili što veću zaradu. Sigurno nemate vremena da izučavate sve aktuelne zakone koje podrazumeva vođenje knjiga. Kako se ne biste trošili vreme sa pravilnicima, nejasnim izrazima i brojevima koje obuhvata svako vođenje poslovnih knjiga, obračun PDV-a, obračun plata itd, prepustite tu brigu nama. Za Vas, knjigovodstvena agencija Libero-NS obavlja sve potrebne knjigovodstvene usluge kako biste bez stresa mogli da obavljate svoj posao.

Na osnovu razgovora sa Vama i zajedničke analize utvrdićemo da li da vodite knjige po prostom ili dvojnom knjigovodstvu ili ćete biti paušalac. Čekaju Vas prijava i odjava zaposlenih, izrada i vođenje knjiga, knjiženje, obračuni, analize itd. Mi ćemo sa zadovoljstvom obaviti taj deo posla umesto Vas.

Ukoliko ustanovimo da Vam je potrebno vođenje knjiga po dvojnom knjigovodstvu naša knjigovodstvena agencija će umesto Vas obaviti usluge kao što su:

 • izrada kalkulacija
 • knjiženje kalkulacije maloprodaje i veleprodaje u finansijskom knjigovodstvu
 • izrada dnevnika (poslovne promene zabeležene hronološkim redosledom koje se kasnije prenose u knjigu dužnika, knjigu poverilaca i knjigu blagajne)
 • izrada glavne knjige – glavna knjiga beleži sve promene na svim postojećim računima (kontima)
 • izrada KEPU knjige (knjiga evidencije prometa i usluga)
 • izrada KPR knjige (knjiga primljenih računa – faktura)
 • izrada KIR knjige (knjiga izdatih računa – faktura)
 • evidencija promena u blagajni
 • obračun PDV-a (poreza na dodatu vrednost) – godišnje Vas ovaj obračun očekuje dvanaest puta
 • obračun zarada i doprinosa za zaposlene
 • obračun naknada po ugovorima o delu i drugim ugovorima
 • popis, obračun poreske i računovodstvene amortizacije i vrednovanje osnovnih sredstava
 • izrada završnog računa – godišnji finansijski izveštaj koji obuhvata bilans stanja, bilans uspeha, statistički izveštaj, izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o tokovima gotovine, poreski bilans, obračun poreske i neporeske amortizacije, poreska prijava APD/PDP)
 • izrada periodičnih izveštaja – u ovu uslugu spadaju izrada mesečne ili tromesečne prijave PDV-a; izrada M4 prijava za utvrđivanje penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih, utvrđivanje osnovice osiguranja, te visine uplaćenog doprinosa za osiguranike; izrada PPP prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana i izrada godišnjih bilansa i drugih izveštaja potrebnih za konkurisanje za kredite banaka, procenu boniteta itd.
 • priprema dokumentacije za učešće na tenderima javnih nabavki ili dokumentacije za konkurse za kredite banaka
 • vađenje potvrde o izmirenim poreskim dugovanjima
 • prijava i odjava radnika
 • overa zdravstvene knjižice
 • izrada bilansa uspeha, PPDG-1S i PB-2 obrazaca

Ukoliko smo odlučili da bi Vam trebalo paušalno vođenje knjiga, naša knjigovodstvena agencija će obaviti umesto Vas sledeće usluge:

 • izrada EPO knjige
 • obračun zarade i doprinosa za zaposlene
 • vađenje potvrde o izmirenim poreskim dugovanjima
 • prijava i odjava radnika
 • overa zdravstvene knjižice
 • izrada i predaja PPDG-1P obrasca

Kako bi naša knjigovodstvena agencija mogla da obavi na najkvalitetniji mogući način ugovorene knjigovodstvene usluge, potrebno je da nam redovno dostavljate svu neophodnu dokumentaciju. Pod tim se podrazumevaju sve informacije i dokumenta o nastalim finansijskim promenama za period koji se knjiži – ugovori, ulazne fakture, izlazne fakture, izvodi banaka, nivelacije cena, popisi itd.